Wild About Arkansas

Wildflowers

Abrothallus Lichen

Scientific Name: Abrothallus

Common Names: Abrothallus Lichen

Plant Family: Uncertain Lichen Family