Wild About Arkansas

Wildflowers

Abutilon Mauritianum

Scientific Name: Abutilon mauritianum

Common Names:

Plant Family: Malvaceae