Wild About Arkansas

Wildflowers

Acacia

Scientific Name: Acacia ligulata

Common Names: Acacia

Plant Family: Fabaceae