Wild About Arkansas

Wildflowers

Acacia

Scientific Name: Faidherbia

Common Names: Acacia

Plant Family: Fabaceae