Wild About Arkansas

Wildflowers

Zwackhiomyces Lichen

Scientific Name: Zwackhiomyces

Common Names: Zwackhiomyces Lichen

Plant Family: Uncertain Lichen Family